wejście na forum wejście na forum
Ocena: 2.09 / 238 głosów
Egzekucja z konta bankowego i z oszczędności

Egzekucja pieniędzy z rachunku bankowego to częsty sposób egzekwowania pieniędzy.  Komornik może też ściągnąć pieniądze z twojego wkładu oszczędnościowego.

   Zanim przeczytasz ten artykuł, proponujemy, żebyś zapoznał się z artykułem "Kiedy przychodzi komornik?", w którym piszemy kiedy możesz spodziewać się komornika.
   Egzekucja rozpoczyna się od wniosku o wszczęcie egzekucji. Mianowice wierzyciel, czyli osoba, której mamy zwrócić dług, musi napisać do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. W tym wniosku nasz wierzyciel musi wskazać, z jakich składników naszego majątku komornik ma prowadzić egzekucję i gdzie ten majątek się znajduje.

   Komornik nie ma prawa sprawdzać, czy wyrok, który jest podstawą do egzekucji jest prawidłowy, czy nie. Wyrok ma mieć klauzulę wykonalności. Wyrok musi być orginalny. Do komornika nie można przesyłać kserokopii wyroku. Jeśli uważasz, że na podstawie tego wyroku nie może być prowadzone wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne, to musisz skorzystać z odpowiedniego powództwa. To powództwo nazywa się powództwo opozycyjne, o którym powstanie osobny artykuł.

Komornik na początku doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. W tym zawiadomieniu jest napisane, kto jest naszym wierzycielem, jakiego wyroku egzekucja dotyczy oraz jakich części naszego majątku będzie dotyczyła ta egzekucja.

Jako dłużnik masz prawo żądać od komornika, aby pokazał Ci oryginalny wyrok, na podstawie którego zamierza ściągnąć dług.

Jak wygląda postępowanie związane z zajęciem konkta bankowego (fachowo konto bankowe nazywa się rachunek bankowy).

   Gdy komornik będzie chciał zająć twoje konto, będzie musiał napisać pismo do banku, w którym jest twoje konto. W tym piśmie komornik  zawiadomi bank o tak zwanym zajęciu wierzytelności na rachunku dłużnika. Komornik w tym piśmie poda jaka kwota jest potrzebna zo spłaty długu. Jeśli bank dostanie takie pismo od komornika, wtedy twoje konto zostanie zablokowane. To oznacza, że nie będzie Ci wolno robić wypłat z tego konkta bez zgody komornika do wysokości zajętych pieniędzy. Jednocześnie komornik Ciebie zawiadomi o tym, że wyslał do banku pismo, o którym napisano powyżej. Bank ma obowiązek bez twojej zgody przekazać tę zajętą kwotę komornikowi.
   Jeśli na twoim koncie jest za mało pieniędzy na pokrycie długu, a okaże się, że wpłyną na to konto inne pieniądze, to one również będą zajętę i nie bank nie będzie mógł ich Tobie wypłacić.

UWAGA: w przypadku zajęcia konta i zakazu wypłat będzie można z niego wypłacać tylko alimenty, renty, ale tylko do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które określa Główny Urząd Statystyczny.

UWAGA: komornik może zająć także twoje pieniądze na koncie, które dzielisz z innymi osobami (na przykład wspólnikami). Wtedy komornik pobierze z tego konta tyle pieniędzy, ile ich Tobie przypada na podstawie umowy o prowadzenie tego konta. Umowę o prowadzenie rachunku masz obowiążek dostarczyć komornikowi w terminie 7 dni od zajęcia konta, czyli w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymasz pisemne zawiadomienie o zajęciu konta. Jeśli z tej umowy nie będzie wynikało, w jakim udziale każdy z was ma na tym koncie pieniądze, wtedy przyjmuje się, że udziały są równe.

UWAGA: Komornik może także zająć konto, które prowadzisz wspólnie z małżonkiem. Twój małżonek może się bronić przed egzekucją, ale tylko wtedy, gdy:
1. na tym koncie zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika,
2. gdy na tym koncie są pieniądze, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.


   Komornik może zająć także twój wkład oszczędnościowy. Wtedy otrzymasz o tym zawiadomienie. Nie wolni Ci będzie wypłacać z niego pieniędzy. Jeśli wypłacisz pieniądze z tego wkładu, będziesz ponosić odpowiedzialność karną. Jeśli komornik zajmie Ci wkład, to twój wierzyciel będzie miał obowiązek w terminie 2 tygodni złożyć wniosek o umorzenie książeczki oszczędnościowej. Ten wniosek będzie ropatrywał sąd. Sąd nie będzie badał, czy wyrok, na podstawie którego toczy się egzekucja, jest prawidłowy. Poza tym to Ty jako dłużnik poniesiesz koszty tego postępowania. Po umorzeniu książeczki bank wystawi nową, w której suma będzie pomniejszona o to, co zostało wyegzekwowane.

Jeśli działanie komornika jest sprzeczne z prawem, możesz złożyć skargę na czynności komornika. Więcej na temat tej skargi dowiesz się z artykułu "skarga na czynności komornika".

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2010-06-08 15:19:07    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2010-06-08 19:07:52
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi