wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.04 / 287 głosów
Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości polega na sprzedaży rzeczy ruchomych (na przykład samochód, telewizor, laptop itp).

Przepisy dotyczące egzekucji z ruchomości dotyczą także egzekucji ze zwierząt, jeśli nie naruszają przepisów odnośnie praw zwierząt.

UWAGA: Egzekucja z ruchomości jest możliwa tylko na podstawie wniosku wierzyciela. Aby rozpocząć egzekucję, wierzyciel musi zapłacić komornikowi zaliczkę, którą komornik wyliczy. Wierzyciel musi także zapłacić zaliczkę na ogłoszenia w związku z licytacją. Wierzyciel odzyska te pieniądze, jeśli sprzedane rzeczy wystarczą na pokrycie długu, opłat egzekucyjnych i zwrot tych zaliczek.

Egzekucja z ruchomości to proces kilku etapowy. Poniżej opiszemy po kolei etapy egzekucji.

1. etap - zajęcie ruchomości

    Zajęcie ruchomości polega na tym, że komornik wpisuje do protokołu przedmioty, które zajmuje. Zajęcie jest skuteczne z chwilą podpisania przez komornika protokołu.

   Zajęcie ruchomości może odbyć się w taki sposób, że do naszych drzwi zapuka komornik, następnie wręczy nam postanowienie o wszczęciu egzekucji i przystąpi od razu do zajęcia. Takie sytuacje są dla dłużnika nieprzyjemne i krępujące, ale niestety dłużnik, który nie spłaca swoich długów, musi liczyć się z taką sytuacją.

   Od chwli zajęcia dłużnik nie może rzeczą rozporządzać, czyli nie może jej sprzedać ani obciążyć na przykład zastawem. Jednak dłużnik nadal pozostaje właścicielem rzeczy.

   Odpis protokołu doręcza się dłużnikowi i ewentualnym wspówłaścicielom zajętych przedmiotów (na przykład współwłaścicielowi samochodu).

   Dłużnik powinien być obecny przy czynnościach związanych z zajęciem. Niemniej, jeśli jest nieobecny czynności mogą być przeprowadzone. Jeśli dłużnik jest nieobecny przy zajęciu, otrzyma protokół, który dokumentuje zajęcie.

   Wierzyciel może zlecić dłużnikowi sprawdzenie rzeczy, które zostały wpisanie do protokołu po to, aby zorientować się, czy osoby trzecie mają zastrzeżenia co do zajęcia.

   Zajęcie może także odbyć się w obecności wierzyciela. W tym celu wierzyciel musi powiadomić komornika, że chce być obecny. Wtedy komornik zawiadomi wierzyciela o terminie zajęcia.

   Rzeczy zajęte zazwyczaj nie są odbierane właścicielom do momentu sprzedaży. Jednak, jeśli wystąpią ważne przyczyny, wtedy komornik może oddać te rzeczy pod dozór innej osobie.

   Komornik w protokole zajęcia podaje wartość zajętych rzeczy. Co do zasady oszacowania dokonuje komornik. Jeżeli komornik uzna, że w celu oszacowania należy wezwać biegłego, albo jeżeli wierzyciel lub dłużnik podnoszą w skardze zarzuty na oszacowanie, oszacowania dokonuje biegły przy samym zajęciu, a gdyby to nie było możliwe, w terminie późniejszym, aż do dnia licytacji. Skargę na oszacowanie komornika wnosi się do komornika przy zajęciu ruchomości, a gdyby to nie było możliwe - do dnia licytacji.


2. Etap - sprzedaż

Wyróżniamy trzy sposoby sprzedaży rzeczy w postępowaniu cywilnym:

1. sprzedaż z wolnej ręki. Taka sprzedaż może nastąpić dopiero po 7 dniach od daty zajęcia. Od tej zasady są przewidziane wyjątki:

- zajęte rzeczy można sprzedać szybciej, gdy ruchomośći ulegają łatwo zepsuciu,
- zajęte rzeczy można sprzedać szybciej, gdy dprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty
- zajęte rzeczy można sprzedać szybciej, gdy zajęto inwentarz żywy, a dłużnik odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór.

Sprzedaż z wolnej ręki może nastąpić tylko wtedy, gdy wierzyciele wyrażą na to zgodę. Poza tym sprzedaż będzie możliwa, gdy dłużnik wyrazi na nią zgodę i poda cenę minimalną sprzedawanych rzeczy.

2. sprzedaż ruchomości szczególnego rodzaju

Zajęte ruchomości nie używane, stanowiące przedmiot obrotu handlowego, komornik na wniosek strony może sprzedać przedsiębiorcy prowadzącemu obrót takimi ruchomościami po cenach hurtowych, a gdy takie ceny nie zostaną udokumentowane, po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej ruchomości. W przypadku tej formy sprzedaży przepisy przewidują różne rygory dla poszczególnych typów przedmiotów, na przykład dla przedmiotów artystycznych, historycznych, dewiz, przedmiotów ze złota lub platyny.

3. sprzedaż w drodze licytacji publicznej

Jeśli komornik nie sprzeda zajętych rzeczy poprzez sprzedaż z wolne ręki oraz sprzedaż ruchomości szczególnego rodzaju, wtedy pozostaje licytacja. O licytacji dłużnik powinien zostać zawiadomiony najpóźniej na 3 dni przed licytacją. W przypadku ruychomości komornik prowadzi egzekucję i udziela przybicia. Przybicie oznacza uznanie, że osoba która zaproponowała najwyższą cenę wygrała licytację.

Cena wywoławcza na licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej (tej, która została wpisana do protokołu).

Udzielenie przybicia może zostać zaskarżone przez dłużnika i wierzyciela. Skarga powinna zopstać zgłoszona do protokołu licytacji. Skargę rozpatrzy sąd.

Nabywca musi zapłacić cenę zaraz po udzieleniu przybicia. Jeśli cena jest wyższa niż 500 zł, wtedy nabywca musi zapłacić 1/5 ceny, ale nie mniej niż 500 zł. Natomiast resztę kwoty nabywca musi zapłacić do następnego dnia do godziny 12. Jeśli nabywca nie zapłaci ceny w terminie, licytacja zostanie przeprowadzono na nowo. Natomiast komornik ściągnie od nabywcy pod przymusem 1/10 wylicytowanej kwoty.

Dlatego pamiętaj, że nabywca stanie się właścicielem dopiero po uprawomocnieniu się przybicia i zapłacie ceny.

Jeśli nikt nie kupi rzeczy na licytacji, bądź z innych powodów licytacja nie dojdzie do skutku (na przykład, gdy nabywca się wycofał), wtedy wierzyciel ma dwa wyjścia:
- może żądać wyznaczenia drugiej licytacji,
- może przejąć rzeczy na własnośc po cenie nie niższej niż cena wywołania.

Wierzyciel w tej sprawie musi złożyć odpowiedni wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania od komornika zawiadomienia o bezskuteczności licytacji.

Jeśli wierzyciel złoży wniosek o drugą licytację, wtedy cena wywoławcza wynosi połowę wartości szacunkowej. Jeśli ta licytacja także nie dojdzie do skutku, wierzycielowi przysługuje prawo przejęcia nieruchomości na własność, jednak cena przejęcia nie może być niższa niż cena wywoławcza, czyli połowa wartości szacunkowej.

Postępowanie egzekucyjne z ruchomości może zostać umorzone, gdy wierzyciel nie zgłosi wniosku o drugą licytację lub o przejęcie rzeczy na własność. Natomiast po drugiej licytacji wierzyciel może złożyć wniosek o przejęcie rzeczy na własność w terminie 14 dni od daty otrzymania od komornika zawiadomienia o bezskuteczności egzekucji.

Jak widać w licytacji komorniczej można kupować rzeczy bardzo tanio. Często czeka się na drugą licytację, bo wtedy cena wywoławcza wynosi połowę wartości. Dlatego z punktu widzenia dłużnika bardziej się opłaca sprzedać swoje rzeczy w dobrej cenie i spłacić dług niż dopuścić do licytacji. Pamiętaj, że w przypadku licytacji ponosisz także koszty egzekucyjne, które są dość wysokie.

 

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2010-07-08 21:30:30    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2010-07-15 06:43:53
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi