wejście na forum wejście na forum
Ocena: 2.58 / 387 głosów
Jak napisać pismo w postępowaniu cywilnym lub karnym

Pisma procesowe podlegają rygorom, które są przewidziane w odpowiednich przepisach. W przypadku niedostosowania się do tych rygorów, pisma nie zostaną rozpatrzone. Dlatego warto poznać zasady pisania pism procesowych.

 

Procedura karna

Pismo procesowe powinno zawierać:

1. oznaczenie organu, do którego jest skierowane (na przykład oznaczenie sądu, czy prokuratora),
2. oznaczenie sprawy, czyli sygnaturę sprawy,
3. treść wniosku lub pisma,
4. jeśli pismo zawiera wniosek, należy także podać uzasadnienie wniosku,
5. datę i podpis składającego pismo.

    Generalnie, jeśli piszemy pismo do sądu, prokuratury, czy policji, musimy przede wszystkim napisać poprawnie adres tego sądu, prokuratury lub policji. Potem należy podać numer sprawy.

    Jeśli zgłaszasz na policję lub prokuraturę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przedstępstwa lub wnosisz do sądu akt oskarżenia (w przewidzianych w ustawie przypadkach), wtedy wiadomo, że nie ma sygnatury. Sygnatura to numer sprawy, który jest nadawany przez organ dopiero po jej wpłynięciu.
    Po nadaniu tego numeru masz obowiązek podawać go w każdym piśmie, jakie kierujesz w tej sprawie do tego organu. Pamiętaj o tym, że taki organ ma tysiące spraw i dla porząku muszą być ponumerowane. Dzięki temu pismo, które wpływa do organu jest od razu skierowane do danej sprawy.

    Jeśli w twoim piśmie o coś wnosisz, musisz ten wniosek uzasadnić. W uzasadnieniu musisz podać przyczyny, dla których twój wniosek powinien być rozpatrzony pozytywnie.

   Pismo musi zawierać datę i podpis. Pamiętaj, że pisma niepodpisane nie podlegają rozpatrzeniu. Jeśli nie możesz się podpisać, możesz upoważnić jakąś osobę, która podpisze się za Ciebie swoim nazwiskiem. Pamiętaj, że nie wolno podpisać się nikomu twom nazwiskiem, bowiem jest to przestępstwo. Taka osoba musi podpisać się swoim nazwiskiem, a obok podpisu, ma obowiązek podać przyczynę złożenia przez siebie podpisu. Innymi słowy, musi napisać dlatego złożyła za Ciebie podpis (na przykład z powodu twojej choroby, która uniemożliwia Ci pisanie).

   Jeśli załączasz do pisma załączniki, musisz je wymienić i podać w ilu kopiach je załączasz.

   Powyższe wymogi to wymogi formalne. Jeśli twoje pismo będzie miało takie braki, że nie będzie mogło otrzymać biegu albo nie złożysz za nie opłaty, jeśli jest wymagana, wtedy organ, do którego je składasz, wezwie Cię w terminie 7 dni do uzupełnienia braku lub opłaty. Jeśli nie uzupełnisz braku w terminie, wtedy pismo zostanie uznane za bezskuteczne, czyli nie będzie rozpatrywane.


WZÓR PISMA

                                                                                                                                                                                    Miasto, data

Twoje imię nazwisko
twój adres


                                                                                                                    Adres i nazwa organu (na przykład Prokuratura w Bydgoszczy)

Sygn.akt. (to skrót od sygnatury)


Nazwa pisma (na przykład wniosek o przeprowadzenie dowodu)

 

treść pisma

 


Uzasadnienie

(tutaj wpisujesz uzasadnienie)

 


załączniki:
(wymieniasz jakie to załączniki)


podpis
(musisz się podpisać)

Procedura cywilna

Pismo powinno zawierać:

1. oznaczenie sądu, do którego jest kierowane,
2. oznaczenie stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
3. oznaczenie rodzaju pisma,
4. sygnaturę,
5. osnowę wniosku oraz uzasadnienie wraz z dowodami na jego popracie,
6. popis,
7. wymienienie załączników.

   Jeśli jest to pierwsze pismo w sprawie powinno zawierać oznaczenie miesca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, oznaczenie przedmiotu sporu. Jeśli jesteś czyimś pełnomocnikiem, do pierwszego twojego pisma musisz załączyć swoje pełnomocnictwo.

   Pisma w procedurze cywilnej składa się do sądu. Musisz poprawnie wpisać adres sądu oraz nazwę wydziału. W piśmie musisz podać swoje dane oraz dane strony przeciwnej i jej pełnomocnika. Te dane to imię, nazwisko i adres.

   Jeśli twoje pismo ma na celu wszczęcie sprawy, czyli będzie pierwszym pismem w tej sprawie, mającym na celu jej rozpoczęcie, nie będzie miało sygnatury. Sygnatura jest nadawana po wpłynięciu pierwszego pisma w sprawie, czyli pozwu w postępowaniu procesowym lub wniosku w postępowaniu nieprocesowym. Dopiero po złożeniu pozwu lub wniosku sprawa dostaje numer, czyli sygnaturę. Od tej chwili masz obowiązek używać sygnatury w pismach kierowanych w tej sprawie do sądu.
    W pozwie lub wniosku, musisz podać wartość przedmiotu sporu, którą wylicza się na zasadach przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego. To nie jest wartość, którą sami sobie wymyślamy. Jest to wartość, której oszacowanie podlega zasadom przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego. Jeśli jesteś pozwanym to ta wartośc znajduje się w pozwie. Natomiast, jeśli sam pozywasz, wtedy Ty albo twój pełnomocnik, musicie oszacować tę wartość na zasadach zawartych w kodeksie.

   Jeśli twoje pismo zawiera wniosek, masz obowiązek podać jego  uzasadnienie, w którym musisz wskazać dowody na poprarcie tego uzasadnienia.

   Pod pismem musisz się podpisać. Brak podpisu powoduje, że pisma nie można rozpatrzyć. Jeśli nie możesz się podpisać, możesz upoważnić jakąś osobę, która podpisze się za Ciebie swoim nazwiskiem. Pamiętaj , nie wolno podpisać się nikomu twom nazwiskiem, bowiem jest to przestępstwo. Taka osoba musi podpisać się swoim nazwiskiem,a obok podpisu, ma obowiązek podać przytczynę, złożenia przez siebie podpisu. Innymi słowy, musi napisać dlatego złożyła za Ciebie podpis (na przykład z powodu twojej choroby, która uniemożliwia Ci pisanie).

   Do pisma procesowego załącza się odpisy. Zasada jest taka, że załącza się tyle odpisów ile jest stron. Na przykład, jeśli pozywasz 4 osoby, to do sądu składasz pismo i 4 odpisy, czyli 4 kopie tego pisma. Jeśli do pisma załączasz załączniki, to musi ich być tyle, ile jest pism, czyli w naszym przykładzie jedno pismo i oryginały załączników dla sądu i 4 kopie pisma wraz z kopiami załączników dla stron.

   Pamiętaj, że wiele pism procesowych podlega opłacie, która przewidziana jest w osobnej ustawie. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych określa wysokość kosztów sądowych za pisma składane w sądzie. Tam możesz sprawić, czy twoje pismo podlega opłacie.


    Jeśli twoje pismo ma braki formalne, czyli nie ma elementów, o których napisano powyżej, lub nie wniosłeś prawidłowej opłaty, wtedy sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków lub wniesienia tej opłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem zwrotu tego pisma. Sąd wskaże, jakie braki masz uzupełnić lub jaką opłatę zapłacić. Jeśli nie uzupełnisz tych braków w terminie 7 dni, twoje pismo zostanie uznane za bezskuteczne, czyli nie będzie rozpatrywane. Sąd zwraca takie pismo. Pismem w procesie cywilnym jest też apelacja lub zażalenie. Dlatego, jeśli nie uzupełnisz braków w terminie 7 dni od wezwania sądu, apelacja lub zażalenie będą bezskuteczne, a postanowienie lub wyrok uprawomocnią się.

WZÓR PISMA

                                                                                                                                                                             Miasto, data

Twoje imię, nazwisko i adres

   Wymienienie stron i ich adresów, na przykład:

   powód:.....
   pozwany.......
   (możesz być powodem (czyli pozywać) albo pozwanym albo wnioskodawcą (czyli osobą, która kieruje do sądu wniosek)albo uczestnikiem)

 

                                                                                                      nazwa i adres sądu (na przykład Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział I Cywilny)

 

Sygn. akt. (skrót od sygnatury)


nazwa pisma (na przykład apelacja powoda - jeśli jesteś powodem)

 

treść pisma

 

Uzasadnienie

tutaj podajesz swoje uzasadnienie i dowody.

Wygląda to w ten sposób, że wpisujesz treśc uzasadnienia a pod nią:
Dowód: tutaj wymieniasz dowód

przykład:

Nabyłem nieruchomość w dniu 23.01.1993

Dowód: odpis księgi wieczystej nr..........

 


załączniki:
(wymieniasz załączniki) na przykład:
- powołane dowody,
- 2 odpisy pisma.

                                                                                                                                              Popis

 

   Jeśli wynajmujesz profesjonalnego pełnomocnika, czyli radcę prawnego, adwokata, lub rzecznika patentowego w razie braków opłaty za pisma, które oni piszą w twojej sprawie, sąd nie będzie ich wzywał do uzupełnienia, tylko zwróci im to pismo. Wtedy w terminie tygodniowym od dnia doręczenia im tego pisma wraz z zarządzeniem o zwrocie, masz prawo wnieśc brakującą opłatę.

 

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2010-02-07 19:19:56    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2010-06-02 21:02:20
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi