wejście na forum wejście na forum
Ocena: 3.9 / 526 głosów
Pamiętaj o terminie cz.1. - procedura cywilna

Czym jest procedura cywilna? Jak zachować termin w procedurze cywilnej? Jak przywrócić termin?

    Niejednokrotnie zostajemy zobowiązani przez różne urzędy i sądy do dotrzymania określonych terminów. Jeśli ich nie dotrzymamy, musimy liczyć się z ujemnymi konsekwencjami. Niektóre terminy są przywracalne, to znaczy, że mogą biec od nowa. Zatem jak przywrócić termin?


   Na początku należy wyjaśnić znaczenie słowa termin. Termin w prawie to czas na dokonanie określonej czynności procesowej ,na przykład uzupełnienie braków pozwu czy apelacja od wyroku (w artykule podam także inne przyklady czynnośc procesowych). Słowo termin oznacza również określoną datę, w której ma nastąpić określone zdarzenie na przykład posiedzenie sądu.

   Teminy występują w każdej procedurze - cywilnej, karnej, administracyjnej. W tym artykule omówię terminy, ich dotrzymanie i przywracanie w procedurze cywilnej.

Procedura cywilna to procedura uregulowana w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Ta procedura dotyczy spraw, które są uregulowane w Kodeksie Cywilnym (na przykład spadki, odszkodowania) oraz Kodeksie Rodzinym i Opiekuńczym (na przykład rozwody) i innych ustawach.

Od kiedy termin biegnie i jak należy go liczyć?

   Przede wszystkim terminy biegną albo od doręczenia przez pocztę pisma stronie (czyli Tobie), albo od ogłoszenia wyroku, postanowienia lub zarządzenia.

Ta kwestia jest uregulowana w art.164  kodeksu postępowania cywilnego "Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego doręczenia."

   Powyższe zdanie jest ogólną zasadą, ale pamiętaj, że jak masz możliwość zapytania sędziego o termin - zrób to. Terminy podawane przeważnie w tygodniach i miesiącach. Poniżej podaję zasady obliczania biegu terminu:


- termin biegnie od następnego dnia po dniu, w którym ogłoszone jest orzeczenie (wyrok, postanowienie) lub od dnia otrzymania poczty.

Przykład:

   Postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku otrzymałam pocztą w poniedziałek 1 maja. Mam siedmiodniowy termin na zażalenie.  Termin zaczyna biec od wtorku, czyli ostatnim dniem terminu jest w poniedziałek 8 maja.
Przebieg terminu wygląda następująco: wtorek -pierwszy dzień terminu, środa-drugi dzień, czwartek-trzeci dzień, piatek-czwarty dzień, sobota-piąty dzień, niedziela - szósty dzień, poniedziałek-siódmy dzień.


- termin tygodniowy to termin 7 dniowy (jeśli pismo przychodzi we wtorek, to mamy czas do następnego wtorku)


- termin dwutygodniowy to termin 14 dniowy jeśli pismo przychodzi w środę, to mamy czas do środy za dwa tygodnie (od 2 czerwca do 16 czerwca)

- termin 30 dniowy - liczy się tak jak powyżej, ale należy pamiętać o tym, że niektóre miesiące mają 30 dni, inne 31, a luty może mieć 28 lub 29 dni (w procedurze występują raczej terminy miesięczne i dwumiesięczne, które liczy się inaczej).

- termin miesięczny - nie mylić z terminem 30 dniowym. Termin miesięczny liczy się w ten sposób, że - Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

A teraz po polsku :)  Powyższy przepis to art.112 kodeksu cywilnego. Wiem, że brzmi dość niejasno, ale te zasady obliczania terminu, które opisałam powyżej wynikają właśnie między innmi z tego przepisu. Jeśli chodzi o miesiące to terminy liczymy w ten sposób, że jeśli dostałam pismo 4 kwietnia, na któe muszę odpowiedzieć najpóźniej w ciągu miesiąca, mam termin do 4 maja. Natomiast jeśli dostanę pismo 31 stycznia, to mam termin do 28 lub 29 lutego (w zależności, czy jest to rok przestępny).

Pamiętaj, że soboty i niedziele zawsze wlicza się przy liczeniu terminu. Wyjątek jest wtedy, kiedy ostatni dzień terminu przypada na niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy. Przykład:

1. Jeśli  termin kończy się w niedzielę, wtedy masz prawo złożyć pismo w poniedziałek.

2. Jeśli odbierzesz na poczcie 4 listopada pismo, na które musisz odpowiedzieć w terminie 7 dni, czyli termin przypadłby na 11 listopada, wtedy masz czas do 12 listopada, ponieważ 11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Dni ustawowo wolne od pracy to:
# 1 stycznia - Nowy Rok,
# 6 stycznia  - Trzech Króli,
# pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
# drugi dzień Wielkiej Nocy,
# 1 maja - Święto Państwowe,
# 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
# pierwszy dzień Zielonych Świątek,
# dzień Bożego Ciała,
# 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
# 1 listopada - Wszystkich Świętych,
# 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
# 25 dzień Bożego Narodzenia,
# 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

Termin na dokonanie czynności procesowej (bo o takich mowa w tym artykule) - oznacza, że jest to termin na dokonanie czynności przed sądem, na przykład wpłacenie opłaty za biegłego, złożenie apelacji, zażalenia i inne.

   Aby dotrzymać terminu, pismo (czy to pismo procesowe, czy apelacja, czy zażalenie czy inne przewidziane w procedurze) należy złożyć w odpowiednim sądzie, czyli sądzie przed którym sprawa się toczy. Ponadto można złożyć pismo na Poczcie Polskiej, która jest na dzień dzisiejszy jedynym operatorem publicznym. Jeśli masz termin do 6 czerwca i 6 czerwca złożysz pismo na poczcie, wtedy dotrzymasz terminu. Oczywiście pismo musi być zaadresowane na adres odpowiedniego sądu. Wyjątek dotyczy żołnierzy, więźniów oraz członków załogi polskiego statku morskiego : żołnierz może złożyć pismo w dowództwie jednostki wojskowej, osoba pozbawiona wolności w administracji zakładu karnego, a członek załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Jeśli chcesz obejrzeć film o zasadach liczenia terminów, kliknij TUTAJ.


W procedurze cywilnej wyróżniamy 4 rodzaje terminów:
1. ustawowe, czyli takie, które są przewidziane w Kodeksie Postępowania Cywilnego
2. sądowe - takie, które są wyznaczone przez sąd lub przewodniczącego
3. umowne - terminy uzgodnione przez uczestników postępowania (na przyklad można zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron)
4. instrukcyjne - zapewniają sprawność działania sądu (na przykład termin w jakim sąd ma sporządzić uzasadnienie wyroku)

Terminy ustawowe nie mogą być przez sąd wydłużane ani skracane. To znaczy, że sąd nie ma prawa w nie ingerować.


Terminy sądowe mogą być przez sąd przedłużonne. Żeby przedłużyć termin sądowy, należy:
- złożyć wniosek przed upływem terminu. Czyli sąd zobowiązuje nas do złożenia wniosków dowodowych w terminie tygodniowym. Rozprawa miała miejsce 4 września, więc mamy czas do 11 września.
Wiemy, że nie uda nam się wszystkiego załączyć, ponieważ musimy zaczekać na przykład na zaświadczenie z urzędu. Wtedy do 11 września musimy złożyć w sądzie wniosek o przedłużenie terminu.
W tym wniosku musimy napisać do kiedy chcielibyśmy termin przedłużyć, dlaczego chcemy go przedłużyć. Wniosek musi zawierać nazwę sądu, wydziału, adres sądu, sygnaturę, tytuł "wniosek o przedłużenie terminu" oraz twój podpis. We wniosku należy także podać strony postępowania, czyli Ciebie i przeciwnika. Jeśli w postępowaniu masz przeciwnika, wtedy musisz przygotować tyle odpisów, ilu masz przeciwników (ile jest stron postępowania) i tyle załączyć załączników

Jeśli nie dotrzymasz terminu ustawowego lub sądowego, wtedy masz możliwość jego przywrócenia. Ta możliwość występuje tylko wtedy, jeśli nie dotrzymasz terminu ze swojej winy. Przywrócenie terminu dotyczy czynności procesowej, czyli na przykład złożenia apelacji, zażalenia i innych.

Aby przywrócić termin musisz spełnić następujące warunki łącznie, to znaczy, że wszytkie naraz muszą być spełnione:


1. termin musi być przywracalny (to wynika z ustawy)


2. wniosek musi być sporządzony w formie pisma procesowego (czyli zawierać nazwę sądu, wydziału, adres sądu, sygnaturę akt, wymienienie stron czyli Ciebie i przeciwnika, treść i twój podpis. Jeśli załączasz załączniki, musisz je załączyć w piśmie do sądu. Jeśli w postępowaniu masz przeciwnika, wtedy musisz przygotować tyle odpisów, ilu masz przeciwników (ile jest stron postępowania) i tyle załączyć załączników.


3.musisz uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Na przykład załączyć zaświadczenie lekarskie. Wtedy twoje uzasadnienie będzie dla sądu wiarygodne. Poprostu musisz wykazać, że nie dotrzymałeś terminu nie ze swojej winy.


4. termin możesz przywrócić wtedy, jeśli niedotrzymanie terminu (czyli złożenie pisma po terminie) przyniesie Ci ujemne konsekwencjie Innymi słowy, temin przywraca się wtedy, jeśli jego niedotrzymanie przez Ciebie, spowodowałoby dla Ciebie niekorzystne konsekwencje.


5. brak twojej winy w niedotrzymaniu terminu. Musisz wykazać, że to nie z twojej winy nie zdążyłeś  złożyć pisma.


6. jednoczesne dokonanie czynności, której dotyczy wniosek - to znaczy, że jeśli składasz na przykład wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosków dowodowych, musisz dołączyć pismo z tymi wnioskami i wszystkimi załącznikami w odpowiedniej liczbie odpisów (kopii), czyli odpisy dla sądu i każdej ze stron.


7. na złożenie wniosku masz 7 dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminu (czyli przyczyny niezłożenia pisma w terminie) - na przykład siedem dni od ustania choroby.

To są zasady ogólne. W kodeksie występują wyjątki, ale nie dotyczą one bezpośrednio powyższej procedury. Dotyczą one konkretnych przypadków.

Pamiętaj, że na wniosek masz 7 dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminu!!!

Pamiętaj, że wniosek o przywrócenie terminu składa się do sądu, w którym czynność miała być dokonana.

Wiem, że nie znacie prawa, dlatego możecie mieć problem z odnalezieniem konkretnych przepisów. Moja rada jest taka: jeśli nie wiesz, czy możesz przyrócić termin, złóż wniosek. Nie masz nic do stracenia. Nie myśl, że się ośmieszysz skłądając wniosek, który Ci nie przysługuje. Bronisz swoich interesów i nie możesz krępować się opinią innych.

Pamiętaj o tym, że niektóre czynności w procedurze muszą być opłacone. Jeśli składasz wniosek o przywrócenie terminu, musisz wraz z wnioskiem i czynnością, którego on dotyczy, uiścić opłatę (na przykład opłata od zażalenia).

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2009-09-14 19:15:41    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2011-02-10 19:18:54
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi