wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.62 / 203 głosów
Postawienie zarzutów

Czy postawienie zarzutów oznacza, że oskarżony zostanie skazany?

Proces w sprawach karnych jest wieloetapowy. Oznacza to, że sytuacja osoby, którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa jest różna w zależności od etapu procesu.

Gdy zaczyna się proces karny w pierwszej kolejności jest on prowadzony w sprawie. To oznacza, że organy ścigania sprawdzają okoliczności pzestępstwa, niekiedy badają, czy przestępstwo w ogóle miało miejsce. Jeśli organ ścigania ustali osobę, która prawdopodobnie popełniła przestępstwo, wtedy może wydać postanowienie o postawieniu zarzutów.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zawiera wskazanie podejrzanego, dokładne określenie zarzucanego mu czynu i jego kwalifikacji prawnej. Podejrzany może do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego śledztwa żądać podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia na piśmie, o czym należy go pouczyć. Uzasadnienie doręcza się podejrzanemu i ustanowionemu obrońcy w terminie 14 dni. W uzasadnieniu należy w szczególności wskazać, jakie fakty i dowody zostały przyjęte za podstawę zarzutów.

To postanowienie to nie akt oskarżenia. Wydanie postanowienia o postawieniu zarzutów nie jest aktem oskarżenia. Niemniej od tego momentu postępowanie toczy się nie w sprawie, a przeciwko osobie, której przedstawiono zarzuty - podejrzanemu. Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzany jest stroną śledztwa lub dochodzenia.

Osoby podejrzane już uczestniczą w procesie i mogą być co do nich stosowane środki zapobiegawcze (np. areszt, dozór).

Jeżeli w toku śledztwa okaże się, że podejrzanemu należy zarzucić czyn nie objęty wydanym uprzednio postanowieniem o przedstawieniu zarzutów albo czyn w zmienionej w istotny sposób postaci lub też, że czyn zarzucany należy zakwalifikować z surowszego przepisu, wydaje się niezwłocznie nowe postanowienie, ogłasza się je podejrzanemu oraz przesłuchuje się go.

Podejrzany i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa. Obrońcą może być tylko adwokat. Podejrzany ma prawo brać udział w czynnościach śledztwa.

Gdy dopuszczono dowód z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej, podejrzanemu i jego obrońcy doręcza się postanowienie o dopuszczeniu tego dowodu i zezwala na wzięcie udziału w przesłuchaniu biegłych oraz na zapoznanie się z opinią, jeżeli złożona została na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, gdy spowodowałoby to poważne trudności.

Dopiero, jeśli organy ścigania zbiorą materiał dowodowy, który pozwala na sporządzenie i wniesienie aktu oskarżenia, podejrzany stanie się oskarżonym po wniesieniu tego aktu. Niestety przepisy nie przewidują maksymalnego okresu bycia podejrzanym, toteż niekiedy obywatela są podejrzanymi latami.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2012-04-03 18:24:07    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2012-04-03 18:41:48
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi