wejście na forum wejście na forum
Ocena: 2.03 / 490 głosów
Apelacja od wyroku karnego (w postępowaniu karnym)

Apelacja w sprawach karnych ma na celu zaskarżenie wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji. Kto może złożyć apelację i jakie wymogi musi spełniać apelacja?

    Przede wszystkim należy ustalić, czym jest apelacja. Powyżej napisano, że jest to środek zaskarżenia od wyroków. Apelację można złożyć od wyroku pierwszej instancji, czyli wyroku, który wydał sąd, który pierwszy rozpoznał sprawę.

   Apelację od wyroków sądu rejonowego składa się do sądu okręgowego. Jeśli sądem pierwszej instancji był sąd okręgowy - wtedy apelację składa się do sądu apelacyjnego.

Apelację w procesie karnym może złożyć strona, czyli:

1. oskarżyciel, którym może być prokurator lub pokrzywdzony, który spełnił wymagania opisane w artykułach: "Kiedy pokrzywdzony ma wpływ na postępowanie przed sądem karnym" oraz "Kiedy pokrzywdzony samodzielnie oskarża",
2. oskarżony,
3. pokrzywdzony przestępstwem, od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu.


Aby wnieśc apelację z zachowaniem terminu, musisz wykonać poniższe czynności:

1. złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Jeśli uzasadnienie wyroku jest sporządzane z urzędu, masz obowiązek w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Najbezpieczniej dla Ciebie będzie złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Pamiętaj o 7-dniowym terminie od dnia ogłoszenia wyroku.

2. po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem, możesz złożyć apelację w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wyroku.

3. możesz także złożyć apelację w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku (w takim samym terminie w jakim składa się wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku). Apelacja będzie miała taki skutek jak złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Gdy otrzymasz wyrok z uzasadnieniem (na skutek złożenia tej apelacji), masz prawo uzupełnić swoją apelację w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wyroku.

Co powinna zawierać apelacja?

1. twoje dane - imię, nazwisko, adres,
2. oznaczenie zaskarżonego wyroku - sygnaturę i datę wydania wyroku,
3. oznaczenie sądu, który wydał wyrok,
4. oznaczenie sądu, do którego kierujesz apelację,
5. zarzuty dotyczące wyroku,
6. żądanie apelacji (musisz napisać, czy chcesz zmiany, czy uchylenia wyroku),
7. uzasadnienie,
8. wykaz załączników i dowodów, na które powołujesz się w swoim uzasadnieniu.

W apelacji masz prawo podać nowe fakty lub dowody.

Poniżej podaję przykładowe zarzuty, na które można powołać się w apelacji:

1) obraza przepisów prawa materialnego (wtedy podajesz jaki przepis i dlaczego został naruszony),

2) obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia (to dotyczy przepisów związanych z prowadzeniem postępowania karnego),

3) błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia (sąd zawsze ustala stan faktyczny, czyli to, co naprawdę się wydarzyło. Ten zarzut możesz ponieść wtedy, gdy ustalenia sądu będą sprzeczne z tym, co naprawdę miało miejsce),

4) rażąca niewspółmierność kary lub niesłuszne zastosowanie albo niezastosowanie środka zabezpieczającego lub innego środka.

Podstawą apelacji mogą być także poniższe przyczyny:

1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu,

2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie,

3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego,

4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu,

5) orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie,

6) zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu,

7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie,

8) zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone,

9) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11 kpk,

10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2, art. 80 oraz art. 517i § 1 kpk lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,

11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa.

W apelacji możesz kwestionować częśc wyroku lub cały wyrok. Apelację należy złożyć w sądzie, który wydał zaskarżony przez Ciebie wyrok. Apelację możesz złożyć w sądzie w biurze podawczym lub przesłać pocztąna adres sądu, który wydał wyrok.Apelacja może mieć różny zakres, mianowicie można w niej twierdzić, że kara jest za surowa lub osoba skazana jest niewinna i inne. Kodeks postępowania karnego wprowadził reguły dotyczące zakresu zaskarżenia. Reguły brzmią następująco: 

1. Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku - w uproszczeniu można powiedzieć, że jeśli w apelacji skarżący twierdzi, że osoba skazana jest niewinna, to oznacza, że zaskarża cały wyrok.

2. Apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych - w uproszczeniu można powiedzieć, że jeśli w apelacji skarżący twierdzi, że kara jet za wysoka lub za niska, wtedy apelacja nie dotyczy tego, czy skazany jest winny czy nie. W takim przypadku apelacja dotyczy wyroku w tym zakresie, w którym wymierza on karę lub środki karne.

Jak powinna wyglądać apelacja? Przykład znajduje się poniżej.

                                                                                                                                                                                    Gliwice, dnia...........

                                                                                                                    Sąd Okręgowy w ........
                                                                                                                    (wpisujesz adres sądu)

                                                                                                                    za pośrednictwem

                                                                                                                    Sąd Rejonowy w ........
                                                                                                                    (wpisujesz adres sądu)

Odwołujący: (wpisujesz swoje dane)

sygn. akt

Apelacja...........
(powinieneś napisać, czyja to apelacja np. oskarżyciela posiłkowego, oskarżonego)

    Działając w imieniu własnym, wnoszę apelację od wyroku z dnia............sygn. akt.............wydanego przez Sąd....... Zaskarżam wyrok w (wpisujesz czy w całości, w części, a jeśli w części - musisz napisać w jakiej części ) Wyrokowi zarzucam:
1. (podajesz zarzuty)
2.
3.

Żądam........(podajesz żądanie - może to być zmiana wyroku, uchylenie w części, uchylenie w całości itp)

Uzasadnienie

( w tym miejscu uzasadniasz swoje zarzuty do wyroku)

załączniki:
1. (wpisujesz powołane załączniki na przykład dowodwy, ilość odpisów)
2.


    
                                                                                                                                   Podpis


UWAGA: Jeśli wnosisz apelację od wyroku sądu okręgowego, wtedy musi ją sporządzić i podpisać adwokat lub radca prawny. Apelację, którą składa oskarżony może podpisać tylko adwokat.

UWAGA: W zasadzie nie masz obowiązku formułowania zarzutów co do wyroku oraz uzasadnienia. W gruncie rzeczy możesz ograniczyć się do wskazania zaskarżonego rozstrzygnięcia lub ustalenia, a także podania, czego się domagasz. Jednak, jeśli już zaskarżasz wyrok, warto jest podać, dlaczego twoim zdaniem jest on nieprawidłowy. Pamiętaj o tym, że środek odwoławczy pochodzący od oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika, powinien zawierać wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie.

    Apelację złóż w tylu egzemplarzach, ile jest stron plus jeden dla sądu. Jeśli w postępowaniu biorą udział 2 osoby i Ty, wtedy do sądu składasz trzy odpisy (1 dla sądu i dwa - po jednym dla każdej z tych osób), Pamiętaj o tym, że jeśli składasz apelację w biurze podawczym, powinieneś posiadac przy sobie egzemplarz, na którym otrzymasz prezetatę z potwierdzeniem wpływu apelacji do sądu. Zasady skladania pism i dotrzymania terminu znajdziesz w artykule: "Pamiętaj o terminie cz.3. - procedura karna ".

Aby dowiedzieć się więcej na temat postępowania apelacyjnego, kiknij tutaj.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2010-04-16 16:28:04    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2010-11-18 19:28:37
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi