wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.51 / 170 głosów
Niebieska karta

Niebieska Karta to procedura przewidziana dla ofiar przemocy domowej.

Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc w rodzinie to charakterystyczny rodzaj przestępstwa, ponieważ zazwyczaj sprawca i ofiara mieszkają razem w jednym mieszkaniu, co utrudnia prowadzenie postępowania przeciwko sprawcy. To przestępstwo jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Niebieską Kartę wprowadzono także po to, aby dokumentować informacje o przemocy na wypadek, gdyby pokrzywdzony zdecydował się na złożenie wniosku o ściganie.


Procedura "Niebieskiej Karty" przeznaczona jest dla służb patrolowo-interwencyjnych i dzielnicowych.
Policjanci podczas interwencji w przypadku przemocy domowej posługują się Kartą A i B. Karta A to inaczej notatka urzędowa o przemocy w rodzinie.W zależności od zaistniałych okoliczności policjant sporządza ją na miejscu interwencji lub bezpośrednio po jej zakończeniu w jednostce organizacyjnej Policji. Natomiast Karta B to informacja dla ofiar przemocy w rodzinie.

Niiebieska Karta ułatwia policjantom uporządkowanej rejestracji śladów i wydarzeń w miejscu zdarzenia, jak i podjętych przez nich czynności. Ponadto ułatwia ofierze sporządzenia notatki z przebiegu zdarzenia, przydatnej w dalszym postępowaniu wobec sprawcy przemocy, a także ułatwia dzielnicowemu prowadzenie dalszych działań prewencyjnych wobec rodziny, w której zachodzi przemoc oraz usprawnia współpracy z innymi służbami społecznymi przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie.

Policjant podejmuje czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty" w przypadku przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie.
Podczas przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie policjant ma obowiązek:
1) udzielenia ofiarom przemocy niezbędnej pomocy, w tym udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego lub zawiadomienia innych instytucji, które mogą udzielić pomocy;
2) podjęcia, w razie potrzeby, innych niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia osób będących ofiarami przemocy, włącznie z zastosowaniem, na podstawie odrębnych przepisów, wobec sprawcy przemocy środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania;
3) ustalenia przebiegu zdarzenia i jego następstw;
4) przeprowadzenia, jeżeli jest to możliwe, ze sprawcą przemocy rozmowy, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wezwania sprawcy do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;
5) przeprowadzenia na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowych w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.

Policjant przeprowadzający interwencję każdorazowo sporządza „Notatkę urzędową o przemocy w rodzinie", zwaną dalej „Kartą A". W zależności od zaistniałych okoliczności policjant sporządza ją na miejscu interwencji lub bezpośrednio po jej zakończeniu w jednostce organizacyjnej Policji. Ten sam policjant, przekazuje ofiarom przemocy w rodzinie „Informację dla ofiar przemocy w rodzinie", zwaną „Kartą B", informując jednocześnie o uruchomieniu procedury „Niebieskie Karty" i zasadach jej realizacji, w tym o możliwości przekazania przez Policję organom administracji rządowej  jednostkom samorządu terytorialnego bądź podmiotom, którym zleciły one realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informacji o sytuacji rodziny i potrzebie udzielenia jej pomocy.

Policjant  przekazuje wypełnioną „Kartę A" dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji, który postępuje zgodnie z zasadami dokumentowania służby, określonymi w odrębnych przepisach dotyczących organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji.  Karta A nie stanowi podstawy do wszczęcia sprawy karnej. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub upoważniona przez niego osoba, po otrzymaniu od dyżurnego jednostki Policji „Karty A", zleca przekazanie jej dzielnicowemu lub policjantowi realizującemu zadania dzielnicowego. Następnie dzielnicowy może podjąć następujące kroki:
1) bezpośredni kontakt z rodziną, wobec której rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty", w celu rozpoznania sytuacji w rodzinie, potwierdzenia występowania przemocy w rodzinie oraz ustalenia rodzaju i charakteru potrzebnych działań pomocowych - niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania „Karty A";
2) przekazać ofiarom przemocy „Kartę B", jeśli wcześniej nie było takiej możliwości, poinformować o zasadach podjęcia działań prawnych, o organizacjach i instytucjach udzielających pomocy, a także o możliwościach przekazania przez Policję organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego bądź podmiotom, którym zleciły one realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informacji o sytuacji rodziny i potrzebie udzielenia jej pomocy;
3) odbywać systematyczne wizyty, co najmniej raz w miesiącu, sprawdzające stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy przemocy w rodzinie;
4) podejmować działania prewencyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie, w tym prowadzić rozmowy profilaktyczne ze sprawcą oraz informować go o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziału w programach korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy;
5) umożliwić ofiarom przemocy zapoznanie się, na ich żądanie, z treścią „Karty A", dokumentującej rozpoczęcie procedury „Niebieskie Karty" wobec jej rodziny;
6) przekazać pisemne informacje dotyczące rodzin, w których zachodzi przemoc, organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego bądź podmiotom, którym zleciły one realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z procedurą ustawową;
7) podejmować współprac e z przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą;
8) brać udział w tworzeniu i funkcjonowaniu lokalnych zespołów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w ramach współpracy z powołanymi do tego instytucjami i organizacjami;
9) przekazywać komórce organizacyjnej właściwej w sprawach nieletnich i patologii informacji dotyczących małoletnich z rodzin, w których występuje przemoc;
10) przekazywać oryginały „Kart A" oraz dodatkowych materiałów istotnych dla sprawy do komórek organizacyjnych prowadzących postępowania przygotowawcze w celu przeprowadzenia w danej sprawie postępowania sprawdzającego — w przypadku posiadania informacji nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo lub wszczęcia postępowania przygotowawczego — w sytuacji uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa i gromadzenia ich kopii w celu dalszej realizacji procedury „Niebieskie Karty";
11) przekazywać oryginały „Kart A" do akt postępowania przygotowawczego — w przypadku wszczęcia w danej sprawie postępowania i gromadzenia ich kopii w celu dalszej realizacji procedury „Niebieskie Karty".


Dzielnicowy może zakończyć prowadzenie procedury „Niebieskie Karty" wobec rodziny, gdy z posiadanej dokumentacji i uzyskanych informacji wynika, że w rodzinie tej nie występuje już zjawisko przemocy. Zakończenie prowadzenia procedury „Niebieskie Karty" dzielnicowy dokumentuje w formie notatki urzędowej, wskazując przesłanki jej zakończenia.  Dzielnicowy ma obowiązek powiadomienia osoby, uznawanej w trakcie realizacji procedury „Niebieskie Karty" za ofiarę przemocy, o zakończeniu prowadzenia procedury.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2011-12-01 20:04:27    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2011-12-02 15:13:39
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi