wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.05 / 186 głosów
Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa może powstać albo na mocy umowy majątkowej (intercyzy) albo na mocy ustawy.

W tym artykule opiszemy najbardziej skrajną postać rozdzielności majątkowej, czyli taką, w której małżonkowie nie posiadają żadnego wspólnego majątku.

Rozdzielność może powstać na skutek umowy majątkowej, która musi zostać sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego. Tę umowę można podpisać w trakcie trwania małżeństwa a nawet przed ślubem.

UWAGA: Umowa zawarta w innej formie niż akt notarialny jest nieważna.

Małżonkowie, pomiędzy którymi jest rozdzielność, muszą pamiętać o tym, że nie odpowiadają wzajemnie za swoje długi za wyjątkiem długów wynikających z zaspokajania potrzeb gospodarstwa domowego, jeśli posiadają wspólne gospodarstwo domowe. O gospodarstwie domowym mówimy, gdy małżonkowie razem mieszkają i wspólnie żyją, czyli razem jadają posiłki, kosztysają wspólnie z urządzeń i wyposażenia mieszkania. Przykładem wydatku, za który małżonkowie odpowiadają solidarnie jest np. rachunek za prąd.

Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że wierzyciel małżonków ma prawo żądać spełnienia długu od obu małżonków lub każdego z osobna. Co więcej, to wierzyciel ma prawo wybrać, w jaki sposób i od kogo będzie żądał zaspokojenia swojego długu.


UWAGA: Jeśli małżonkowie zdecydują się na rozdzielność, to mogą w każdym czasie wspólnie podpisać inną umowę, w której ustanowią wspólność ustawową bądź jeszcze inaczej umówią się co do swoich stosunków majątowych.


UWAGA: Jeśli małżonkowie zdecydują się rozwiązać umowę majątkową, to wtedy z automatu będzie obowiązywał ustój wspólności ustawowej. Aby tego uniknąć, należy w umowie rozwiązującej podać, jaki ustrój będzie obowiązywał po rozdzielności.

Rozdzielność majątkowa będzie skuteczna wobec osób trzecich, jeśli te osoby dowiedzą się o istnieniu umowy przed podjęciem czynności prawnej. To oznacza, że aby małżonek był traktowany przez swoich kontrahentów jak osoba, która nie ma majątku wspólnego z drugim małżonkiem, musi poinformować o umowie kontrahenta.


Rozdzielność majątkowa może także powstać na skutek wystąpienia tak zwanego ustoju przymusowego. Ten ustrój może wystąpić na mocy orzeczenia sądu lub z mocy ustaw. W pierwszym wariancie rozdzielność powstaje na wniosek małżonka. Natomist w drugim wariancie rozdzielność powstaje w razie:
1. ubezwłasnowolnienia jednego w małżonków,
2. separacji,
3. ogłoszenia upadłości jednego w małżonków.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2010-12-09 17:06:10    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2010-12-09 17:07:50
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi