wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.01 / 133 głosów
Przedawnienie

Przedawnienie, a inaczej upływ terminu przedawnienia, uniemożliwia dochodzenie roszczeń wierzyciela od dłużnika.

Przedawnienie pozwala uniknąć dłużnikowi odpowiedzialności za długi. Wygląda to w ten sposób, że po upływie określonego terminu, wierzyciel nie może skutecznie dochodzić swoich praw. Terminy przedawnienia są różne. Wśród nich wyróźniamy podstawowe terminy przedawnienia, wedle których przedawnienie roszczeń wynosi 10 lat, a przedawnienie dotyczące roszczeń powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata.
To jest ogólna zasada, którą stosujemy wtedy, gdy przepisy nie wprowadzają innych terminów przedawnienia dla konkretnych stosunków prawnych, na przykład termin przedawnienia z tytułu umowy zlecenia wynosi 2 lata, a odpowiedzialność za szkodę - 3 lata od dowiedzenia się o szkodzie i o osobie, która tej szkody dokonała.

Po upływie terminu przedawnienia dług pozostaje i nie wygasa. Poprostu jego spełnienie po tym terminie zależy od woli dłużnika, a wierzyciel nie może tego na nim wymusić.


UWAGA: Terminy przedawnienia to terminy ustawowe, dlatego nie możemy ich samodzielnie wydłużać ani skracać - nawet za zgodą wszystkich stron.

UWAGA: Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Przykład przedawnienie roszczenia o zapłatę za fakturę rozpoczyna się z dniem, w którym faktura powinna zostać opłacona.

Terminy przedawnienia mogą zostać przerwane. Przerwanie biegu przedawnienia ma miejsce, gdy podejmiemy jakąś czynność przed sądem lub organem egzekucji (np.komornikiem), która służy bezpośrednio dochodzenia naszych praw.

Jeśli bieg przedawnienia zostanie przerwany, termin biegnie od początku. Ta zasada jest szczególnie dotkliwa dla osób wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Mianowicie po każdym postępowaniu egzekucyjnym bieg przedawnienia zaczyna biec od nowa.

Bieg przedawnienia może zostać także zawieszony lub w ogóle się nie rozpocząć odnośnie następujących roszczeń:

  1)   co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
  2)   co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
  3)   co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa;
  4)   co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody.

Jeśli wystąpi, któraś z powyższych sytuacji i bieg przedawnienia zostanie zawieszony, to po ustaniu tych okoliczności, przedawnienie biegnie dalej (inaczej niż przy przerwaniu, gdzie termin biegnie od nowa).

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2010-07-23 10:27:35    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2010-07-23 11:38:52
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi