wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.44 / 133 głosów
Pożyczka a kredyt

Pożyczka. A ściślej, umowa pożyczki, gdyż według kodeksu cywilnego jest to umowa zobowiązaniowa. Chociaż zwykle nie zastanawiamy się nad jej treścią, obie strony, a więc pożyczkodawca (wierzyciel) oraz pożyczkobiorca (dłużnik) mają wobec siebie konkretne prawa i obowiązki.

Choć najczęściej mylimy ją z kredytem, jest bez wątpienia nieoceniona w codziennym życiu. Po pożyczkę zazwyczaj zwracamy się do osób najbliższych. Mogą to być drobne kwoty (choćby 50zł), które zwracamy (a przynajmniej mamy taki zamiar) na przestrzeni kilku dni lub tygodni. O atrakcyjności pożyczki świadczy przede wszystkim to, że upłynnia nasze codzienne „operacje finansowe”, które chwilowo nie mogą być przez nas wykonane. Wiadomo, że nie zwrócimy się o pożyczkę drobnej sumy do banku, dlatego forma pożyczek wśród bliskich jest na porządku dziennym. I nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że nawet wśród bliskich sobie osób dość często dochodzi do waśni na tle pożyczonych pieniędzy. W tej sytuacji warto znać kilka kluczowym zasad, jakie rządzą umową pożyczki.

Treść umowy


Umowa pożyczki polega na przeniesieniu na własność pożyczkobiorcy rzeczy określonego gatunku (w tym pieniędzy), które powinien on zwrócić w określonym terminie. Zwrot obejmuje oczywiście nie te rzeczy, które otrzymał na własność, a takie same. W praktyce oznacza to zwrot pożyczonej ilości takiego samego gatunku. Mimo, że nie ma obowiązku zawierania pisemnej umowy, warto to zrobić na wypadek sporu. Spisane postanowienia skutecznie pomogą odeprzeć zarzuty drugiej strony umowy.

„Dobry zwyczaj nie pożyczaj”

Stare powiedzenie odnosi się przede wszystkim do nas samych. Zazwyczaj nie jest w dobrym tonie, abyśmy byli zadłużeni u kogokolwiek, zwłaszcza u znajomych. Oprócz pogorszonych relacji towarzyskich narażamy się także na związane z tym koszty. Jakie? Po pierwsze, pożyczkodawca (nawet osoba bliska) ma prawo żądać od nas odsetek za zwłokę. Wszelkie opóźnienia w spłacie pożyczki, mogą więc powiększać nasze finansowe zobowiązanie. W każdym przypadku, gdy mamy do czynienia z odsetkami od sumy pieniężnej, chodzi o:

1.odsetki umowne, czyli takie, co do których strony się umówiły,
2.odsetki ustawowe, a więc określone przez odpowiednie ustawy (w tym odsetki maksymalne określone przez KC).
 
W tej kwestii mamy do czynienia z regulacją kodeksu cywilnego, który określa wysokość odsetek maksymalnych w danym roku (art.359 KC). Niezwykle ważna jest świadomość, że zabronione jest ustalanie odsetek, które przekraczają wysokość odsetek maksymalnych. Stanowią one 4-krotność wysokości kredytu lombardowego NBP. Obecnie wynosi on 5,5%, a więc dopuszczalne, maksymalne odsetki wynoszą 22%. Każde postanowienie, które naruszą tę zasadę jest niezgodne z prawem. W przypadku, gdyby nawet takie postanowienia zostały w jakiś sposób przejęte do umowy, odsetki ulegają obniżeniu do wysokości odsetek maksymalnych. W ten sposób chroni się dłużnika przed lichwiarskim procentem pożyczkodawcy. 
 
Przezorny zawsze ubezpieczony


Nie bez znaczenia jest fakt, że każda pożyczka przekraczająca 500zł powinna być stwierdzona pismem. Jest to racjonalne i bezpieczne rozwiązanie. W umowie powinno znaleźć się przede wszystkim:
1.określenie przedmiotu pożyczki – mogą to być pieniądze, worek pszenicy, itp.,
2.termin zwrotu pożyczki – w razie braku terminu umownego, jest to 6 tyg.,
3.sposób spłaty – jednorazowo bądź w ratach,
4.kwestia oprocentowania, w tym oznaczenie odsetek za zwłokę.

Pożyczkę możemy spłacić wcześniej, niż ustalono w umowie. Jednakże dla wierzyciela taki obrót sprawy nie musi być korzystny (np. liczył na korzyści w postaci odsetek). W takim wypadku można zastrzec, że wcześniejsza spłata nie jest możliwa. Jeśli w dalszym ciągu  chcemy jej dokonać, wierzyciel może odmówić jej przyjęcia lub możemy zostać zobowiązani do uiszczenia odsetek, jakie pozostały jeszcze do spłacenia.

Roszczenia o zwrot pożyczki przedawnia się po 10 latach. Pożyczka może zostać umorzona na skutek umowy stron bądź ugody przed sądem.

Opłaty podatkowe

Od umowy pożyczki trzeba zapłacić podatek (w wysokości 2% kwoty lub wartości pożyczki) od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przedmiotem pożyczki są:

A. rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP,
B. rzeczy lub prawa majątkowe znajdujące się co prawda za granicą, lecz pożyczkobiorca mieszka lub ma siedzibę na terytorium RP i czynności cywilnoprawnej ( czyli naszej umowy pożyczki) dokonano na terytorium RP.

Obowiązek uiszczenia podatku spoczywa na obu stronach, choć mogą one umówić się co do tego, kto i w jakich częściach go wykona.

Odrębna kwestia dotyczy podatku dochodowego. Kiedy jesteśmy pożyczkobiorcami, wówczas go nie płacimy. Wyjątek stanowi pożyczka przedawniona bądź umorzona. Stanowi ona wówczas nasz przychód, który musimy ujawnić w naszym rocznym zeznaniu podatkowym. Chodzi o rok, w którym pożyczka została umorzona lub roszczenie o jej zwrot przedawniło się. Kiedy zaś sami jej udzielamy, wtedy zapłacimy podatek, jeżeli udzieliliśmy pożyczki na procent, jak i wtedy, gdy otrzymaliśmy odsetki za zwłokę.

Nie składamy deklaracji podatkowej, jeżeli pożyczka była udzielona między osobami, które zaliczane są do tzw. I grupy podatkowej (małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki oraz rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, a także pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie). Ustawa o podatku od spadku i darowizn przewiduje brak opodatkowania co do sumy 9637zł, przy czym kwota musi pochodzić w całości od jednej osoby.

Pożyczka a kredyt

Choć na co dzień często używamy tych pojęć zamiennie, w rzeczywistości istotnie się one od siebie różnią. Kwestią zasadniczą jest, że kredytu udziela bank, opierając się na ustawie Prawo bankowe. Pożyczki zaś może udzielić w zasadzie każdy, wystarczy, aby posiadał coś, co może stać się jej przedmiotem. Niezbędną formalnością przy udzielaniu kredytu jest forma pisemna umowy. Nie ma takiej prawnie przewidzianej konieczności podczas zawierania umowy pożyczki. Bank udziela nam kredytu na określony cel. W przypadku wykorzystywania środków pieniężnych na innych, niż wskazany w umowie cel, bank ma prawo żądać natychmiastowego zwrotu udzielonego kredytu. Wiąże się to także z kolejną zasadniczą cechą kredytu- w przeciwieństwie do pożyczki- bank nie przenosi na nas własności środków, które zostały nam zapisane na rachunku bankowym. Nie są one naszą własnością, dlatego w określonych przypadkach, bank ma prawo żądać ich zwrotu. Kolejną ważną kwestia wiąże się z faktem, że kredyt ma formę bezgotówkową. Jak wspomniano, dokonuje się jedynie „zapisania” środków na koncie kredytobiorcy. Pożyczkę można otrzymać „z ręki do ręki”, co sprawia, że jest zdecydowanie prostsza i wygodniejsza. Nie sposób pominąć także tego, że kredyt jest zawsze udzielany odpłatnie. Wszelkie prowizje i odsetki stanowią nasze koszty związane z uzyskaniem kredytu. Umowę pożyczki można zaś zawrzeć nieodpłatnie. Możemy postanowić, aby pożyczona suma pieniędzy wróciła do nas w takiej samej wysokości. Jak widać, różnice są na tyle istotne, że wydaje się koniecznym, aby je znać i rozróżniać w codziennym życiu.

Izabela Kozieł

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2011-04-18 08:33:24    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2011-04-18 08:35:47
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi