wejście na forum wejście na forum
Ocena: 3.47 / 397 głosów
Kasacja w sprawach cywilnych

Kasację może sporządzić tylko radca prawny lub adwokat (ewentualnie rzecznik patentowy bądź inne osoby na mocy szczególnych przepisów).

Kasacja to postępowanie, w którym strona musi działać przez zawodowego pełnomocnika. Kasacji nie można wnieść od każdego wyroku, bowiem można ją wnieść tylko w przypadkach, które zostały przewidziane w ustawie. Poniżej podaję następujące zasady:

1. kasacja przysługuje od wyroków i postanowień kończących sprawę w II instancji (będzie to przeważnie kasacja od orzeczenia sądu okręgowego ub apelacyjnego).

UWAGA: Kasacja nie przysługuje od wyroku sądu II instancji, w którym sąd uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

2. Kasacja nie zawsze nam przysługuje. Często możliwość złożenia kasacji (a dokładnie skargi kasacyjnej) jest uzależniona od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu.

UWAGA: Skargę kasacyjną rozpatruje Sąd Najwyższy.

Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna:
- w sprawach o prawa majątkowe, w którychwartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych
-w sprawachgospodarczych – niższa niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych,
-w sprawach zzakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotych.

UWAGA: W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i owstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

UWAGA: Skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia także w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnegoorzeczenia niezgodnego z prawem.


 Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach:
1) o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania,
2) dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent,
3) rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym,
4) niedopuszczalna jest skarga kasacyjna od wyroku ustalającego nieistnieniemałżeństwa lub orzekającego unieważnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński,
5) przepadku rzeczy,
6) zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem,
7) zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, wyjawienia przedmiotów spadkowych, zarządu spadku nieobjętego oraz zwolnienia wykonawcy testamentu,
8) zniesienia współwłasności i działu spadku, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych,
9) likwidacji niepodjętych depozytów.


UWAGA: Bez względu na wartość przedmiotu sprawa skarga kasacyjna jest dopuszczalna:
- z zakresu ochrony konkurencji
- z zakresu regulacji energetyki
- z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty
- z zakresu regulacji transportu kolejowego


W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli skarga kasacyjna przysługuje tylko w sprawach o przysposobienie oraz o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, chyba że wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.

W postępowaniu rejestrowym skarga kasacyjna przysługuje jedynie od postanowień sądu drugiej instancji w przedmiocie wpisu lub wykreślenia z rejestru podmiotu podlegającego rejestracji.

UWAGA:
Powyżej wymieniono główne zasady związane z dopuszczalnością kasacji. W przepisach znajduje się jeszcze kilka wyjątków dotyczących różnych postępowań, niemniej z powyższymi można spotkać się najczęściej.

Kasacja musi zostać napisana przez fachowego pełnomocnika. Niemniej kasacja musi spełniać ustawowe warunki. Jeśli kasacja nie spełnia warunków, wtedy Sąd Najwyższy jej nie przyjmie, a to oznacza, że sprawa nie zostanie rozpatrzona. Niestety zdarza się, że zawodowi pełnomocnicy sporządzają kasację nieprawidłowo.

Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach:
1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

UWAGA: Prokurator Generalny może oprzeć skargę kasacyjną na powyższych podstawach jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, a Rzecznik Praw Obywatelskich – jeżeli przez
wydanie orzeczenia doszło do naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela.

UWAGA: Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. To oznacza, że podstawą kasacji jest w zasadzie naruszenie prawa, a nie ocena faktów czy dowodów.

Skarga kasacyjna powinna zawierać:
1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części,
2) przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie,
3) wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchyleniw któych występouje istotne zagadnienie prawne, skarga kasacyjna jest oczywiśćie zasadna, zachodzi nieważność postępowania lub przepisy wymagają wykładni.

Skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a w sprawach o prawa majątkowe powinna zawierać również oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia. Do skargi kasacyjnej dołącza się także dwa jej odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego oraz dla Prokuratora Generalnego, chyba że sam wniósł skargę.

Kasację wnosi się do sądu, który wydał wyrok w II instancji. Wniesienie kasacji jest możliwe dopiero po otrzymaniu wyroku w uzasadnieniem. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku. Na złożenie kasacji przysługuje nam termin dwumiesięczny, który liczy się od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem.

Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli:
1) w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne,
2) istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów,
3) zachodzi nieważność postępowania lub
4) skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

Sąd najwyższy może:
1. oddalić skargę - gdy nie zgadza się z naszymi argumentami lub orzeczenie jest prawidłowe pomimo błędnego uzasadnienia
2. uwzględnić skargę i wydać wyrok, w któym przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania,
3. uwzględnić skargę i orzec co do istoty sprawy (wtedy sąd sam orzeka i nie przekazuje sprawy)

Sąd Najwyższy zawsze uwzględni naszą kasację, gdy zachodzi nieważność postępowania.


Z powyższego wynika, że dopuszczalność kasacji, a także samo jej sporządzenie to czynności skomplikowane, którymi zajmują się profesjonaliści. Pamiętajmy, że kasacja podlega opłacie i w ramach tego postępowanie są wysokie stawki za zastępstwo procesowe. Niemniej warto walczyć o swoje prawa. Generalnie radzimy, aby dobrze się zastanowić przed decyzją o wniesieniu kasacji - aby nie płacić wysokich wynagrodzeń i kosztów, jeśli sprawa nie jest tego warta.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2010-11-26 17:44:58    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2010-11-27 08:12:40
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi