wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.48 / 286 głosów
Skarga do Strasburga

Jak napisać skargę do Trybunału w Strasburgu? Jak złożyć skargę do Strasburga?

Skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu należy wnieść w terminie 6 miesięcy od dnia wydania prawomocnego orzeczenia w danej sprawie. To oznacza, że przeważnie skargę będziemy pisali od orzeczeń sądów II instancji. Co do kasacji - tutaj stanowisko jest niejednolite, dlatego dla bezpieczeństwa lepiej jest wnieść kasację. Jeśli na przykład skarżymy prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (przewlekłość), to przed złożeniem skargi musimy wykorzystać skargi na przewlekłość przewidziane w polskim prawie. Jeśli skarżymy jakieś przepisy twierdząc, że są niezgodne z Konstytucją, a przez to łamią nasze prawa zawarte w Konwencji, to najpierw musimy złożyć skargę konstytucyjną itp.

Na co możemy się skarżyć do Strasburga?

W skardze możemy skarżyć się tylko na naruszenie jednego lub więcej praw zagwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka lub któryś z jej protokołów dodatkowych. Dlatego zanim zdecydujemy się na złożenie skargi, musimy poznać przepisy Konwencji.

UWAGA: Przepisy Konwencji należy interpetować w oparciu o fachowe piśmiennictwo  (fachowe komentarze). Odradzamy interpretację Konwencji na własną rękę.

UWAGA: Termin 6 miesięczny na złożenie skargi rozpoczyna się od dnia doręczenia stronie prawomocniego orzeczenia z uzasadnieniem.

Skargę należy złożyć na formularzu. Jest to warunek konieczny, do tego, aby sąd rozpatrzył skargę. Wielu naszych respondentów powiadamia nas o złożeniu skargi do Trybunału i często są to skargi nieprawidłowe, które nie wywołają skutków prawnych. Dlatego, jeśli chcesz uzyskać prawidłowy wzór skargi, kliknij TUTAJ.

Najlepiej przesłać skargę pocztą na adres sądu. Niemniej można ją wysłać mailem czy faksem, ale i tak należy dosłać do Trybunału oryginał.

Adres Trybunału to:

The Registrar 
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Francja Skargę należy wysłać bezpośrednio do Trybunału.

UWAGA: Skarga musi dotyczyć naruszenia, którego dokonała władza publiczna (sądy, organy administracji) w swoich działaniach, czyli decyzjach czy wyrokach wobec konkretnej osoby.

Jeśli skarga jest oczywiście bezpodstawna, to Trybunał ją odrzuci.

Skarga jest nieodpłatna. Skargę można napisać samodzielnie. Niemniej pisząc skargę należy:
1. prawidłowo przedstawić stan faktyczny,
2. podać wysokość zadośćuczynienia (w Euro),
3. podać, na czym polega naruszenie Konwencji,
4. wskazać, jakie środki prawne zostały wykorzystane,
5. podać listę decyzji urzędowych wydanych w i sprawie, z zaznaczeniem daty każdej z nich, wskazaniem sądu lub innego organu, który ją wydał oraz krótką informację o samej decyzji. Do listu należy załączyć kopie decyzji (dokumenty nie zostaną nam zwrócone, zatem w naszym interesie leży przedłożenie wyłącznie kopii decyzji, a nie ich oryginałów).

Prawidłowe uzasadnienie skargi nie jest proste, ponieważ wymaga znajomości prawa na dość wysokim poziomie. Nie wystarczy napisać, że Polska naruszyła Konwencję, bowiem należy wskazać dokładnie na czym to naruszenie polegało. Dlatego należy przeanalizować nie tylko przepisy Konwencji, ale także przepisy polskich ustaw i działanie polskich urzędów czy sądów, które naszym zdaniem naruszyły Konwencję.

Na początku postępowania, po wniesieniu skargi, proces ma charakter pisemny. Do złożenia  wstępnej skargi (na formularzu, o którym pisaliśmy wyżej) nie musimy być reprezentowani przez prawnika.

UWAGA:  Jeśli Trybunał uzna skargę za dopuszczalną,
od tego momentu korespondencja z Trybunałem co do zasady powinna być prowadzona w języku angielskim lub francuskim.

UWAGA: Trybunał nie zasądza zwrotu kosztów sporządzenia wstępnej skargi przez prawnika.

Należy pamiętać, że nie wolno zszywać, bindować czy oprawiać dokumentów, które są wysyłane do Trybunału. Mają to być tak zwane luźne kartki, ale strony skargi muszą być ponumerowane.

Gdy skarga wpływa do Trybunału to 1 sędzia bada jej dopuszczalność, a następnie Trybunał pisemnie powiadamia skarżącego, czy przyjmie skargę do rozpoznania.

UWAGA: Nie można się odwołać od orzeczenia, w którym Trybunał stwierdza, że skarga jest niedopuszczalna.

Postępowanie kończy się wyrokiem.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2011-03-05 10:20:35    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2011-03-24 19:09:08
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi