wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.88 / 172 głosów
Skarga konstytucyjna

Czym jest skarga konstytucyjna? Kiedy można złożyć skargę konstytucyjną?

Skarga konstytucyjna to skarga, w której skarżący twierdzi, że zapis ustawy czy cała ustawa jest niezgodna z Konstytucją. Zwykli ludzie mogą wnieść skargę konstytucyjną nie na każdą ustawę czy przepis, ale na te przepisy, które miały zastosowanie w ich sprawach, a dokładnie były podstawą do wydania wyroku, postanowienia czy decyzji. To oznacza, że możemy skarżyć tylko te przepisy, które wobec nas zastosowano, a nie dowolne przepisy, które uważamy za sprzeczne z Konstytucją.

Skargę należy wnieść w ściśle określonym terminie. Termin ten wynosi 3 miesiące po wyczerpaniu drogi prawnej w naszej sprawie, o ile ta droga jest dopuszczalna. Termin 3 miesięczny jest liczony od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia. W postępowaniu cywilnym i karnym nie musimy wnosić kasacji, aby złożyć skargę konstytucyjną.


Skarga musi zostać sporządzona przez radcę prawnego lub adwokata, chyba że skarżącym jest sędzia, prokurator, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych. Ponadto skarga powinna zawierać:


1) dokładne określenie ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach określonych w Konstytucji i w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją,
2) wskazanie, jakie konstytucyjne wolności lub prawa, i w jaki sposób - zdaniem skarżącego - zostały naruszone,
3) uzasadnienie skargi, z podaniem dokładnego opisu stanu faktycznego.

UWAGA: Do skargi należy załączyć wyrok, decyzję lub inne rozstrzygnięcie, z podaniem daty jej doręczenia, wydane na podstawie zakwestionowanego aktu normatywnego.

Po złożeniu skargi, podlega ona wstępnemu rozpoznaniu, czyli wstępnej kontroli. Jeżeli skarga zawiera błędy formalne, czyli brakuje elementów, o których pisano powyżej, sędzia Trybunału wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty zawiadomienia. Z kolei, gdy skarga jest oczywiście bezzasadna lub braki nie zostały usunięte w określonym terminie, sędzia Trybunału wydaje postanowienie o odmowie nadania skardze dalszego biegu. Na to postanowienie przysługuje zażalenie do Trybunału w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

UWAGA: Zażalenie, które zostanie wniesione po terminie Trybunał, na posiedzeniu niejawnym, postanowieniem pozostawia bez rozpoznania.

Natomiast po stwierdzeniu, że zażalenie zostało wniesione w terminie, prezes Trybunału kieruje je do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym przez Trybunał i wyznacza termin rozpoznania. Trybunał, uwzględniając zażalenie, kieruje sprawę do rozpoznania na rozprawie.

UWAGA: Na postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia nie przysługuje środek odwoławczy. To oznacza, że jeśli Trybunał wyda postanowienie, w którym nie uwzględni naszego zażalenia, nie mamy prawa dalej tego skarżyć.


Trybunał może wydać postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania  orzeczenia w sprawie, której skarga dotyczy, jeżeli wykonanie wyroku, decyzji lub innego  rozstrzygnięcia mogłoby spowodować skutki nieodwracalne, wiążące się z dużym uszczerbkiem dla  skarżącego lub gdy przemawia za tym ważny interes publiczny lub inny ważny interes skarżącego. Postanowienie tymczasowe doręcza się bezzwłocznie skarżącemu oraz właściwemu organowi  sądowemu lub organowi egzekucyjnemu. Niemniej Trybunał uchyla postanowienie tymczasowe, jeżeli ustaną przyczyny, dla których zostało ono wydane.

W razie nadanie skardze biegu Trybunał informuje Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka o wszczęciu postępowania. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka mogą, w terminie 60 dni od otrzymania informacji, zgłosić udział w postępowaniu.


Uczestnikami postępowania przed Trybunałem są: skarżący, organ, który wydał zakwestionowany akt normatywny, albo Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, jeżeli Rada Ministrów wyznaczyła Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa do reprezentowania Rady Ministrów lub ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, i Prokurator Generalny; uczestnikiem jest również Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli zgłosił swój udział w postępowaniu, oraz Rzecznik Praw Dziecka, jeżeli zgłosił udział w postępowaniu wszczętym na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich lub w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczących praw dziecka.


UWAGA: Rozprawa przed Trybunałem odbywa się bez względu na stawiennictwo uczestników postępowania.


Udział w rozprawie organu, który wydał akt normatywny objęty wnioskiem, lub jego przedstawiciela jest obowiązkowy. Natomiast na rozprawie o stwierdzenie zgodności ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją obowiązkowy jest udział przedstawicieli Prezydenta Rzeczypospolitej, Ministra Spraw Zagranicznych  i Prokuratora Generalnego, a w przypadku umów międzynarodowych ratyfikowanych w trybie art. 89  ust. 1 Konstytucji - również przedstawiciela Sejmu.

Trybunał, który bada sprawę, bada zarówno treść takiego aktu lub umowy, jak też kompetencję oraz dochowanie trybu  wymaganego przepisami prawa do wydania aktu lub do zawarcia i ratyfikacji umowy.

UWAGA: Trybunał może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym skargę konstytucyjną, jeżeli z przedstawionych na piśmie stanowisk uczestników postępowania bezspornie wynika, że akt normatywny, na podstawie którego sąd lub inny organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o konstytucyjnych wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego, jest niezgodny z Konstytucją. Wydane w tym trybie orzeczenie podlega ogłoszeniu.

Postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej kończy się wyrokiem. Wyrok zostaje doręczony po sporządzeniu przez Trybunał uzasadnienia.

UWAGA: Zażalenie na postanowienie o odmowie nadania skardze dalszego biegu sporządzają adwokat lub radca prawny, chyba że skarżącym jest sędzia, prokurator, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych.

UWAGA: Nie wnosi się opłaty sądowej za skargę konstytucyjną. Jednak pełnomocnik skarżącego zapewne sporządzi skargę za opłatą.

Jeżeli skarżący, ze względu na sytuację majątkową, nie jest w stanie opłacić kosztów sporządzenia skargi konstytucyjnej przez adwokata lub radcę prawnego, ma prawo zwrócić się do sądu o ustanowienie dla niego adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Wniosek w sprawie o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania skarżącego. W przypadku uwzględnienia tego wniosku, skarżący nie będzie ponosił kosztów sporządzenia skargi konstytucyjnej.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2011-03-02 17:54:59    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2011-03-04 18:59:25
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi