wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.55 / 267 głosów
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Na czym polega skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia? Ta skarga prowadzi do wydania orzeczenia, w którym stwierdza się niezgodnośc z prawem jakiegoś wyroku. Z kolei wydanie wyroku niezgodnego z prawem, jest podstawą do odszkodowania od Skarbu Państwa.

Skarga, o której mowa dotyczy postępowania cywilnego, bowiem jest składana w ramach tego postępowania. Skargę można wnieść od orzeczenia sądu II instancji kończącego postępowanie w sprawie. Oprócz tego wymagania, istnieją jeszcze kolejne warunki, a to:
1. przez wydanie zaskarżonego orzeczenia stronia zosyała wyrządzona szkoda
2. zmiana lub uchylenie tego orzeczenia w drofze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe.

To oznacza, że skargę można wnieść od wyroków sądów II instacji w sprawach, gdzie wyrok spowodował szkodę i nie można go w żaden sposób uchylić ani zmienić. Oznacza to, że musimy zawsze wykorzystywać wszystkie możliwe i dopuszczalne środki prawne, aby zmieinić wyrok. Natomiast skarga o stwierdzenie niezgdności z prawem prawomocnego orzeczenia to ostateczność.

UWAGA: W wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, można także żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu pierwszej lub drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych, chyba że jest możliwa zmiana lub uchylenie wyroku w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych.

Orzecznie jest niezgodne z prawem, gdy jest sprzeczne z przepisami, które nie podlegają różnej wykładni. Ta sprzeczność powinna byc niewątpliwa. Nie wszystkie przepisy mają ustaloną wykładnię - czyli rozumienie. Bywa tak, że odnośnie jakiegoś przepisu istnieje wiele kontrowersji. W takich przypadkach trudno będzie uzyskać orzeczenie stwierdzające, że wyrok jest sprzeczny z prawem.

Skarga, o której mowa, nie zawsze jest dopuszczalna. Występują przypadki, w których nie będziemy mogli wnieść tej skargi. Nie będziemy mogli wnieść skargi:
1. od wyroków sądu drugiej instancji, od których wniesiono skargę kasacyjną,
2. od orzeczeń Sądu Najwyższego

UWAGA: Jeśli raz wnieślismy skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, to drugi raz nie będziemy mogli tej skargi złożyć.

UWAGA: Skargi nie można wnieść na orzeczenia Naczelnego Sądu Admiistracyjnego oraz na orzeczenia sprzed 01.09.2004.

Skargę mogą wnieść następujące osoby:
1. strona postępowania,
2. Rzecznik Praw Obywatelskich,
3. Prokurator Generalny.

Co powinna zawierać skarga? Skarga powinna zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości lub w części,
2) przytoczenie jej podstaw oraz ich uzasadnienie,
3) wskazanie przepisu prawa, z którym zaskarżony wyrok jest niezgodny (bardzo ważne - musimy podać przepis i napisać, dlaczego został naruszony. Warto skorzystać z komentarza do ustawy),
4) uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie wyroku, którego skarga dotyczy,
5) wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe, a ponadto – gdy skargę wniesiono, w wyjątkowych okolicznościach (gdy strona nie skorzystała z środków prawnych itp) że występuje wyjątkowy wypadek uzasadniający wniesienie skargi,
6) wniosek o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem.

Skarga powinna zostać napisana jak typowe pismo procesowe oraz zawierać odpowiednią liczbę załączników i odpisów.

UWAGA: Skargę można oprzeć na podstawie naruszeń prawa materialnego lub przepisów postępowania, które spowodowały niezgodność wyroku z prawem, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda. Podstawą skargi nie mogą być jednak zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Z powyższego wynika, że skargę należy napisać naprawdę profesjonalnie. Niastety, aby napisać tę skarę trzeba się znać na prawie.

UWAGA: Postępowanie w sprawie skargi toczy się przed Sądem Najwyższym, dlatego skarga musi zostać napisana przez zawodowego pełnomocnika (radca prawny lub adwokat).

Skargę można złożyć w terminie 2 lat od uprawomocnienia się wyroku, który skarżymy. Jak widać, termin jest dość krótki. Skargę składa się do sądu, który wydał wyrok. Następnie po wstępnym zbadaniu, czy skarga jest prawidłowa, sąd przesyła skargę do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy może:
1. odrzucić skargę (na przykład: gdy nie spełnia ona wymogów formalnych pomimo wezwnania do uzupełnienia, lub miała zostać odrzucona przez sąd, któy wydał zaskarżony wyrok, ale jej nie odrzucił),
2. oddalić skargę (gdy nie doszło do naruszenia prawa, albo pomimo naruszenia prawa orzeczenie jest zgodne z prawem, lub gdy orzeczenie nie spowodowało szkody),
3. stwierdzić, że orzeczenie jest w zaskarżonym zakresie niezgodne z prawem.

Gdy sąd stwierdzi niezgodność, możemy śmiało dochodzić odszkodowania od Skarbi Państwa. Mamy na to 3 lata od orzeczenia w sprawie niezgodności.

Postępowanie, które omowiłam, to kolejne postępowanie, które jest prowadzone trochę poza stroną, ponieważ obowiązuje przedstawicielstwo adwokackie lub radcowskie. Strona nie może sama pisać w tej sprawie do Sądu Najwyższego, ponieważ ten Sąd nie weźmie takich pism pod uwagę. Niemniej warto znać wymagania skargi, aby skontrolować swoSkargę można oprzeć na podstawie naruszeń prawa materialnego lub przepisów postępowania, które spowodowały niezgodność wyroku z prawem, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda. Podstawą skargi nie mogą być jednak zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.jego pełnomocnika.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2010-11-29 15:21:45    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2010-11-29 15:26:37
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi