wejście na forum wejście na forum
Ocena: 1.32 / 115 głosów
Uchylenie i zmiana decyzji-cz.2

Istnieje środek prawny, który umożliwia uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo bez zgody strony.

Aby przedstawić tę regulację, najpierw podam odpowiednie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 161.
§ 1. Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa.
§ 2. Uprawnienia określone w § 1 w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej, przysługują również wojewodzie.
§ 3. Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub zmiany decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który uchylił lub zmienił tę decyzję; organ ten, w drodze decyzji, orzeka również o odszkodowaniu.
§ 4. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję.

Kiedy możemy skorzystać z powyższego środka?

Otóż ten środek dotyczy zarówno decyzji wadliwych jak i niewadliwych. Można uchylić lub zmienić decyzję wadliwą ze względów celowościowych, to znaczy na przykład ze względu na interes publiczny.

Aby skorzystać z tego środka, muszą wystapić następujące przesłanki:

1. Nie można w inny sposób usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Stan zagrożenia musi istnieć w chwili wydania decyzji. Niemniej przepis pozwala także na działania prewencyjne, a to oznacza, że można go użyć nawet, gdy niebezpieczeństwo może realnie nastąpić.


UWAGA: Niebiezpieczeństwo lub szkoda ma wynikać z wykonania decyzji.

2. Omawiany środek to ostateczność i zanim go użyjemy, musimy skorzystać z innych środków prawnych.

3. Strona nie wyraża zgody na zmianę lub uchylenie decyzji.

Decyzja wydana na skutek wniosku o zmianę to decyzja pierwszej instancji, od której służy odwołanie. To postępowanie nie jest ograniczone czasowo, a to oznacza, że można złożyć wniosek w każdej chwili. Wniosek kieruje się do odpowiedniego Ministra.O tym, króry Minister jest odpowiedni, decydują przepisy regulujące konkretną sprawę. We wniosku musimy podać, dlaczego chcemy skorzystać z tego środka prawnego oraz wskazać dane deycji i urzędu, który ją wydał. Dlatego wniosek musi być dobrze uzasadniony. Wniosek nie podlega opłacie.

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2010-11-23 13:36:48    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2010-11-23 13:38:36
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi