wejście na forum wejście na forum
Ocena: 2.06 / 246 głosów
Wznowienie postępowania administracyjnego

Wznowienie postępowania polega na tym, że organ administracji jeszcze raz bada zakończoną sprawę. Wznowienie może  nastąpić tylko, gdy wystąpią konkretne przesłanki - podstawy wznowienia.

UWAGA: Wznowienie postępowania to zupełnie inne postępowanie niż postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Na początku przedstawię przesłanki wznowienia postępowania, czyli przyczyny, które powodują, że wznowienie jest możliwe. Można wznowić postępowanie:

1. gdy decyzję wydano na podstawie fałszywych dowodów. Chodzi o dowody, które miały na celu ustalenie istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych.

UWAGA: Fałszerstwo dowodów powinno być stwierdzone orzeczeniem sądu lub innego organu.

Wielu naszych respondentów chce wznawiać postępowania, gdyż twierdzą, że doszło do fałszerstwa. Samo twierdzenie strony, że dokumenty sfałszowano nie jest podstawą do wznowienia i żaden organ na takiej podstawie nie wznowi postępowania.

UWAGA: Postępowanie może być wznowione również przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu społecznego.

UWAGA: Można wznowić postępowanie także w przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

W praktyce rzadko występuje ten wyjątek. Nawet jeśli ma on miejsce, to strona musi wszelkie okoliczności wykazać, czyli uprawdopodobnić istnienie przestępstwa i podać przyczyny, dla których ten wyjątek należy zastosować.

2. gdy decyzja została wydana w wyniku przestępstwa pozostającego w związku z tą decyzją. Nie jest jednak  wymagane, aby to przestępstwo miało jakikolwiek wpływ na treść decyzji. Odnośnie tej przesłanki stosuje się takie same zasady jak powyżej.

3. gdy decyzja została wydana przez pracownika podlegającego wyłączeniu. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje, w jakich sytuacjach należy wyłączyć pracownika urzędu od wydania decyzji. Jeśli pracownik, który powinien zostać wyłączony, wydał decyzję, to jest to podstawa do wznowienia postępowania.

4. gdy strona nie brała udziału w postępowaniu nie ze swojej winy, np. gdy strona nie wiedziała o toczącym się postępowaniu lub nie została zawiadomiona o czynnościach, o których zgodnie z prawem powinna zostać powiadomiona.

5. gdy wyjdą na jaw nowe fakty lub dowody, których istnienie nie zostało przyjęte jako element podstaw faktycznych decyzji. To dotyczy takich dowodów, które istniały w trakcie postępowania i nie zostały wykorzystane (wzięte pod uwagę) w postępowaniu.

UWAGA: Ta przesłanka nie dotyczy faktów, które powstały po wydaniu decyzji.

6. jeśli organ miał obowiązek uzyskać stanowisko innego organu, a tego obowiązku nie wykonał.

7. jeśli organ sam rozstrzygnął tak zwane zagadnienie wstępne, a następnie organ właściwy do rozstrzygania w tej materii zajął stanowisko odmiennej treści to odmienność rozstrzygnięcia jest podstawą do wznowienia postępowania.

UWAGA: Dotyczy rozbieżności, które mają wpływ na treść decyzji.

8. gdy stwierdzono nieważność decyzji, na podstawie której wydano decyzję. Chodzi o to, że stwierdzenie nieważności decyzji, która stanowi podstawę do wydania nowej decyzji, nie powoduje nieważności tej nowej decyzji, tylko jest podstawą do wznowienia postępowania.

UWAGA: Postępowanie może zostać także wznowione, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja. W tym przypadku skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.


Kiedy można wznowić postępowanie?


Wznowienie może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu, przy czym wznowienie z powodu stwierdzenia niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego będącego podstawą decyzji i nie brania bez stronę udziału w sprawie może nastąpić tylko na wniosek strony.

 Wniosek powinien zostać złożony w odpowiednim terminie.  W przypadku pierwszych dwóch przesłanek (wydanie decyzji w razie przestępstwa lub na podstawie fałszywych dowodów) można żądać wznowienia postępowania w terminie 10 lat od daty ogłoszenia decyzji lub jej doręczenia.

W pozostałych przypadkach termin wynosi 5 lat, przy czym w razie niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

UWAGA: Niezależnie od rodzaju przesłanki wznowienia, wniosek o wznowienie należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o podstawie do wznowienia. W przypadku niebrania udziału w postępowaniu, wniosek składa się w ciągu miesiąca od dnia dowiedzenia się o decyzji.

Wniosek o wznowienie powinien wyglądać jak zwykłe pismo kierowane do urzędu. We wniosku należy wskazać, że domagamy się wznowienia postępowania, a także zawierać przyczynę naszego żądania.

Po złożeniu wniosku organ może:
1. wznowić postępowanie - wtedy wydaje niezaskarżalne postanowienie
2. odmówić wznowienia - wtedy wydaje podstanowienie, na które służy zażalenie.

Wniosek składa się do organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Natomiast sprawę rozpatruje organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji. To oznacza, że organ, do którego składamy wniosek, musi się z nim zapoznać i przekazać go do właściwego organu. Jeśli podstawa wznowienia jest związana z działaniem organu ostatniej instancji, wtedy sprawę rozstrzyga organ nadrzędny, przy czym to nie dotyczy przypadków, gdy decyzję w ostatniej instancji wydał minister, a w sprawach należących do zadań jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegium odwoławcze.

 Decyzja, która ma wady, powodujące wznowienie postępowania, może zostać uchylona na skutek tego wznowionego postępowania. Należy pamiętać o tym, że w razie wznowienia nie uchyla się decyzji, gdy w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej. Jeśli nie można uchylić decyzji, ponieważ wniosek został złożony po terminie lub mogłaby zapaść decyzja co do istoty taka sama, jak decyzja wadliwa, to organ, który rozpatruje sprawę ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie uchylił tej decyzji.


 

FORUM

Uworzył użytkownik: admin dnia: 2010-11-16 14:35:38    Zmodyfikował użytkownik: admin dnia: 2011-04-14 11:40:30
Komentarze
Historia
Podstrony
Szukaj
Tagi